Revision history of "Bestand:Toelichting plaatsingslijst.doc"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 15:07, 30 July 2020Noortje Lambrichts talk contribs 180 bytes +180 De tabel geeft een overzicht van de verschillende velden in een plaatsingslijst en verschaft voor elk veld een omschrijving met eventuele bijkomende opmerkingen.