CKV - Centrum Kunstarchieven Vlaanderen

From Tracks
(Redirected from CKV)
Jump to navigation Jump to search
Logo CKV

Logo CKV

Other languages:
English • ‎Nederlands

Het CKV is een centrale hub voor de gedistribueerde zorg voor kunstarchieven en nalatenschappen. Het is een operationeel autonome organisatie binnen de schoot van het M HKA, gericht op het behoud, de duurzame publieke ontsluiting en werkzame veldvorming van beeldende kunstarchieven in openbaar en privaat beheer. Het CKV verleent daartoe de nodige diensten aan archiefvormers en beheerders van nalatenschappen, brengt het archiefpotentieel en expertises in kaart en zet eigen expertise in ten dienste van het veld van beeldende kunstarchieven en nalatenschappen in Vlaanderen.

Het centrale doel van CKV is kunstarchieven een plaats te geven in de publieke ruimte. Hierbij trachten we het veld van kunstarchieven te sensibiliseren en te activeren door onderzoek, contextualisering en maatschappelijke activering van deze archieven te stimuleren. Het CKV neemt hiertoe zelf enkele initiatieven maar werkt vooral via de netwerken waar het deel van uitmaakt.

Het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen wil archiefvormers en beheerders van nalatenschappen praktische ondersteuning bieden bij de zorg voor hun archief of het beheer van de nalatenschap door de inzet van consulenten, het aanreiken van praktische tools en punctuele acties. Het Centrum maakt deel uit van een netwerk van collectiebeherende instellingen in Vlaanderen en bemiddelt waar mogelijk tussen archiefbeheerders en depots. Het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen benadert hierbij zelf ook proactief kunstenaars, geselecteerd op basis van waarderingskader en -methodologie, om hun archieven te helpen ontsluiten, contextualiseren en maatschappelijk activeren.

De rode draad doorheen deze hele werking is expertise. Het Centrum Kunstarchieven Vlaanderen beschikt over eigen deskundig personeel en schakelt waar nodig expertise in van partners of externen ten behoeve van het veld. Het heeft een open oog voor expertise die internationaal ontwikkeld wordt en beschikbaar is. Het Centrum ontwikkelt best practices en zet de ervaring daarmee uit bij actoren in het Vlaamse en het internationale netwerk.

De basis voor alle activiteiten en de leidraad bij de bepaling van de beste bestemming van een archief of nalatenschap is het waarderingskader. Dit kader is gericht op differentiatie en heeft niet als doel een ranking op te stellen of een canon te vormen. Een grondige kennis van het veld, die voortdurend geactualiseerd wordt, en een actieve netwerking in dit veld vormen de fundamenten voor een gerichte en doelmatige werking.

Het Centrum streeft ernaar zoveel mogelijk kunstarchieven te ontsluiten, ongeacht wie of wat ze beheert, zodat ze op duurzame digitale platforms beschikbaar zijn voor consultatie, onderzoek, contextualisering en maatschappelijke activering.